Cień Świetności

nazywam się milijon – bo za milijony kocham i cierpię katusze , przytłoczona samotnością istota ludzka potrzebująca ciepła.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
______________________________________________________________________________